Mistrzostwa Polski Młodzików 2022
Mistrzostwa Polski Młodzików 2022
Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Brdowie
Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Brdowie
ul. Mickiewicza 8
62-620 Babiak
tel./fax: (63) 271 30 12
 
 

OCENIANIE

Formy oceniania oraz  przekazywania materiałów dla i od uczniów (dzieci)

w zdalnym nauczaniu

PRZEDSZKOLE

W grupie Biedronek, kontakt do wszystkich rodziców za pomocą messengera, za pomocą email-a oraz telefonicznie. Utworzona została grupa Biedronki do przesyłania zadań i informacji związanych z grupą. Rodzice wiedzą, że materiały również są umieszczane na stronie szkoły http://zsbrdow.babiak.org.pl w zakładce Przedszkole/Grupa Biedronki oraz bieżące informacje na FB szkoły https://www.facebook.com/zespolszkolwbrdowie/.   Rodzice, będą  przesyłali zdjęcia prac dzieci, dzieci w trakcie zabaw, wykonywania ćwiczeń lub założą teczki z pracami dzieci.

W grupie Sówki, telefoniczny kontakt do rodziców. Rodzice każdego starszaka mają dostęp do Internetu, wiedzą, że materiały dla sześciolatków umieszczane są na stronie szkoły, śledzą stronę na FB.

W grupie Misie, Rozmowy o tym, dlaczego można lubić wiosnę.

•          Wspólne sadzenie nasion, cebulek, obserwacja procesu wzrastania roślin.

•          Przyglądnie się roślinom w parkach, w domu. Pobudzanie zmysłów – wąchanie i oglądanie kwiatów, dotykanie łodyg, liści, kolców.

•          Wspólne przygotowywanie posiłków z wykorzystaniem zdrowej żywności – szczególnie warzyw i owoców. Rozwijanie doznań smakowych, zabawy w próbowanie różnych składników z zamkniętymi oczami.

•          Zabawy w naśladowanie dźwięków, jakie wydają różne ptaki.

•          Zabawy w układanie historyjek zgodnie z kolejnością zdarzeń – jedna osoba wymyśla początek, druga koniec historyjki, a potem wspólnie na zmianę dopowiadają, co się działo pomiędzy tymi wydarzeniami.

•          Zabawy w wysłuchiwanie poznanych głosek – dziecko słucha słowa i mówi, jaka głoska jest na początku lub na końcu.

•          Czytanie opowiadań i wierszy.

    SZKOŁA  PODSTAWOWA

                 KLASY I – II

Ocenianie uczniów  edukacji wczesnoszkolnej w zdalnym  nauczaniu:

•          Na koniec tygodnia (w piątek) każdy z uczniów otrzyma drogą mailową test lub sprawdzian, którego celem jest sprawdzenie stopnia opanowania wiadomości i umiejętności ćwiczonych w ciągu całego tygodnia. Uczniowie rozwiązują test i tego samego dnia (czyli w piątek) przesyłają nauczycielowi. Nauczyciel sprawdza w wersji papierowej otrzymany test (sprawdzian) i wystawia ocenę. Telefonicznie informuje rodzica i ucznia o otrzymanej ocenie uzasadnia ją i podaje wskazówki do dalszej pracy.

•          Sprawdzanie umiejętności czytania odbywać się będzie poprzez czytanie  przez telefon fragmentów zadawanych czytanek.

•          Uczniowie klasy I przepisują zadawane teksty celem wyćwiczenia kaligrafii,  które przesyłają jako zdjęcie  drogą mailową nauczycielowi.

Klasa III

Komunikacja z uczniami/rodzicami uczniów za pomocą maila oraz rozmowy telefonicznej. Wysyłane będą materiały oraz objaśnienia do danego tematu. Sprawdzeniem wiedzy uczniów będą  systematyczne testy wysyłane uczniom ma maila. Umiejętność czytania będzie kontrolowana podczas rozmowy telefonicznej. Scany rozwiązań zadań uczniów będą wysyłane do nauczyciela w celu sprawdzenia.

                                                           Język niemiecki

Ocenie z języka niemieckiego podlegać będą:

 1. Prace pisemne przesyłane drogą mailową.(zdjęcia, opisy, skany itp.) Jeśli pojawi się problem z siecią wyjątkowo będzie można przesłać prace poprzez komunikator messengger na prywatne konto nauczyciela. Fakt ten trzeba wcześniej zgłosić nauczycielowi i uzyskać jego zgodę.
 2. Ustne odpowiedzi podczas wideokonferencji lub poprzez komunikator messengger.
 3. Wpływ na ocenę końcoworoczną będzie miał także  udział w wideokonferencjach oraz terminowe i systematyczne przesyłanie prac.

Plastyka, muzyka, technika

Z plastyki będzie oceniane wykonanie prac plastycznych na podstawie zdjęcia wykonanego przez ucznia i przesłanego np. mailowo lub przez komunikator internetowy Messenger. Prace wykonywane będą również na lekcji, podczas której nauczyciel będzie  oceniał pracę ucznia na lekcji oraz Jego przygotowanie. Będą nagrywane filmiki instruktażowe dla  uczniów (oczywiście oprócz lekcji online). Ocenie podlegają również prace dodatkowe wykonane w ramach Konkursów organizowanych przez nauczyciela.

Z muzyki weryfikacja opanowania piosenki  poprzez jej nagranie w  wykonaniu  ucznia; quizy i korzystanie z aplikacji np. learningapps oraz aktywność podczas wideokonferencji. Osoby biorące udział w dodatkowych czynnościach muzycznych organizowanych przez nauczyciela, również dostaną dodatkową ocenę.

Z techniki w klasach 4 i 5  przygotowanie się do karty rowerowej m.in. poprzez korzystanie z aplikacji www.brd.edu.pl. Przewiduje się testy działowe, które będę wysyłane mailowo, krótkie kartkówki podczas lekcji oraz prace domowe.  W klasach 6 oprócz realizacji tematów o urządzeniach technicznych i  elektronice, przewiduje się prace twórcze i na podstawie zdjęcia,  dokona się  oceny. Ocenie w klasie 6 podlega również wykonanie ,,Mini-projektu technicznego.

Pedagog szkolny

Na bieżąco będą wrzucane na stronę szkoły materiały i artykuły w zakładce pedagog szkolny dla rodziców i uczniów. Ponadto pedagog dołączy do klasowych grup messengerowych i tam też będą wrzucane jakieś złote myśli dla uczniów,   a z uczniami, którzy nie posiadają Internetu będą prowadzone rozmowy telefoniczne.

Matematyka, fizyka  – W. Nadolna

Ocenianie z matematyki:

 • prace domowe oraz karty pracy przesyłane na pocztę email lub Messenger
 • sprawdziany przesyłane na pocztę email
 • różne formy aktywności
 • systematyczność przesyłania prac

Ocenianie z fizyki:

 • prace domowe oraz karty pracy przesyłane na pocztę email lub Messenger
 • sprawdziany przesyłane na pocztę email
 • odpytywanie podczas wideokonferencji
 • różne formy aktywności
 • systematyczność przesyłania prac

Matematyka, chemia  – A. Woszczyńska

Karty pracy wcześniej przygotowane jako praca domowa- rozwiązania przesyłane na maila, aktywny udział w programie Matlandia, odpowiedzi ustne podczas lekcji online.

Język polski

Oceniane będą, po uwzględnieniu modyfikacji planów nauczania w poszczególnych klasach oraz możliwości psychofizycznych uczniów, zgodne jednak z podstawą programową,  prace domowe wysyłane drogą mailową (zdjęcia zadań), prace pisemne w wordzie lub ręcznie pisane, aktywność podczas wideokonferencji (merytoryczne wypowiedzi), odpytywanie indywidualne przez telefon lub komunikator internetowy Messenger. Oceniane będą również   testy wykonane online , sprawdziany pisane w czasie lekcji online. Oceniane również będą zadania dodatkowe dla chętnych, projekty wykonywane przez uczniów, udział w konkurach, akademiach internetowych i inne aktywności uczniów.

                                               Przyroda, biologia, geografia

Ze względu na pragmatykę procesu nauczania zdalnego, ocenianiu z przedmiotów przyroda, biologia i geografia podlegać będzie stopień opanowania treści merytorycznych oraz nabycia umiejętności i kompetencji przewidzianych podstawą programową, z uwzględnieniem kwestii dotyczących technicznych możliwości komunikacyjnych pomiędzy uczniami a nauczycielem. Ocenie podlegać będą przesyłane zwrotnie materiały, przygotowywane przez nauczyciela, które po dostarczeniu uczniom pozwolą dokonać diagnozy postępów w dziedzinie nabywania wiedzy i umiejętności, na podstawie działań uczniów przeprowadzanych w opisywanym procesie. Równolegle proces ten będzie dotyczył również oceny wypowiedzi ustnych, prezentowanych nauczycielowi za pośrednictwem komunikatorów wideo, w ramach istniejących możliwości technicznych. 

                                                           Język angielski

Karty pracy, prace przesyłane na maile, Instaling online.

                                                           Historia

Oceniane będą sprawdziany mailowe, prace otrzymywane na maila, prezentacje, projekty, krzyżówki. Odpytywanie uczniów z ostatniej lekcji podczas zajęć na Skype.

                                                           WOS

Prace domowe przesyłane przez uczniów na Messengera. Każdy uczeń będzie zobowiązany do pisania notatek i wiadomości w zeszycie przedmiotowym.

                                                           Wychowanie fizyczne

Projekty realizowane przez uczniów nadsyłane drogą mailową, zdjęcia, skany, odpowiedzi, udział w konkursie Fair Play, zadania dla chętnych.

                                                           Informatyka

Instrukcje do ćwiczeń umieszczane są na stronie internetowej szkoły, wykonane ćwiczenia praktyczne uczniowie przesyłają na maila nauczyciela. Informacja zwrotna w postaci oceny przesyłana jest indywidualnie na mail ucznia/rodzica. Tabela zbiorcza z ocenami uczniów przekazywana jest według potrzeb do wychowawcy klasy.

Religia

            Przedmiotem oceniania będą prace tematyczne z określonym terminem wysyłane do nauczyciela, które uczniowie będą przesyłać mailami. katechezabrdow@o2.pl.  Informacja zwrotna tą samą drogą, i informacja z pewnego okresu wysyłane do wychowawcy klasy.

Edukacja dla bezpieczeństwa

Karty pracy wcześniej przygotowane przez nauczyciela przedmiotu przesyłane do uczniów drogą mailową- uczeń przesyła rozwiązania na maila: krystynamaj@interia.pl. Na kartach pracy podana jest punktacja i oceny.